PADĚRA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář při poskytování svých právních služeb zpracovává osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, pokud je to potřebné k poskytnutí právních služeb. Níže Vás informujeme o tom, jak advokátní kancelář při zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva mají osoby, jejichž údaje advokátní kancelář zpracovává. Na vašich osobních údajích nám záleží, proto postupujeme v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E („GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sn. (zákon o zpracování osobních údajů).
 

Základní údaje

Firma / jméno a příjmení:  PADĚRA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář
Sídlo:  Svaté Anežky České 32
530 02  Pardubice
IČO: 

03638979

Telefon:   +420 773 240 555
E-mail:  info@akprp.cz

Účely zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje, které advokátní kancelář v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovává, jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí. 

Kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo atp.) na základě plnění ze smlouvy

 • Advokátní kancelář pro potřeby svých klientů zpracovává Newsletter, v němž klienty informuje o aktualitách v oblasti práva, novinkách z prostředí advokátní kanceláře a prezentuje své služby. K tomuto zpracování je advokátní kancelář oprávněna z titulu svého oprávněného zájmu spočívajícího v prezentaci svých služeb svým klientům. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán společně s prvním Newsletterem. Pokud Newsletter nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit (čímž dojde zároveň i k ukončení zpracování osobních údajů za tímto účelem). Tuto možnost naleznete v každém přijatém Newsletteru.

Identifikační a doručovací údaje (e-mailová adresa, popř. i korespondenční adresa v případě zasílání např. vánočních blahopřání nebo pozvánek na akce související s činností kanceláře atp.) na základě oprávněného zájmu s možností kdykoliv odvolat odběr Newsletteru 

 • V rámci provozování tohoto webu zpracováváme i některé typy Cookies, k jejichž zpracování ale dáváte svůj souhlas a můžete ho kdykoliv odvolat. Více informací zde.

Marketingové cookies na základě oprávněné zájmu s možností zpracování kdykoliv odvolat na webových stránkách

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro poskytování právních služeb.

Předávání osobních údajů

Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se zákonem o advokacii, dle něhož je advokát při poskytování svých služeb vázán povinností mlčenlivosti. 

Příjemci osobních údajů mohou být:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování

V případě, že s námi uzavíráte smlouvu o poskytování právních služeb a objednáváte si u nás právní služby, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání smlouvy, ale také po skončení smlouvy. Spisová dokumentace (klientský spis) je uchovávána po dobu stanovenou zákonem o advokacii a zákon o archivnictví a spisové službě po dobu 10 let od ukončení smlouvy o poskytování právních služeb.

Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informace o nejdůležitějších právech uvádíme níže:

 • právo na přístup k údajům – na vyžádání Vám poskytneme potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
 • právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
 • právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis , výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR nebo na základě zákona o advokacii;
 • právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
 • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;
 • právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Upozorňujeme, že s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokáta a zejména s ohledem na specifický charakter našich činností, může být výkon některých těchto práv s ohledem na tyto skutečnosti omezen.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Souhlasíte s používáním cookies? Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti