Rychlý kontakt + 420 773 240 555

cs en de

Náš tým

Jsme tým zkušených právníků a ekonomů, pohybujících se ve všech sférách podnikání. Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelským subjektům, obcím a také individuálním klientům ve všech oblastech práva.  Kromě generálního zaměření se specializujeme na problematiku v oblasti veřejných zakázek, poskytujeme právní a obchodní poradenství nejen pro renomované obchodní společnosti, ale i pro začínající a malé Start-up společnosti. Specialisté našeho týmu se zaměřují rovněž i na stavební a IT právo a v neposlední řadě poskytujeme právní pomoc v souvislosti s implementací nařízení GDPR.

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, advokát

padera@akprp.cz

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, v roce 2009 absolvoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Právní praxi zahájil během studií v advokátní kanceláři Lněnička & Řehák. Během své profesní praxe působil také v Allianz pojišťovně a.s. a v advokátních kancelářích Erhartová, Vítek a v advokátní kanceláři Mikš a Suk. Od roku 2012 působí jako samostatný advokát. Ve své odborné praxi se zaměřuje především na komplexní právní poradenství v oblasti obchodního, Start-up a správního práva. Vítězslav Paděra poskytuje právní služby podnikatelským subjektům se zaměřením nejen na právo obchodní, ale i pracovní, občanské a s tím související agendu. V rámci prosazování a ochrany zájmů podnikatelských subjektů působí od roku 2017 jako člen smírčí komise Hospodářské komory České republiky a je i členem dozorčí rady Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V roce 2018 se stal rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Převažující zaměření: právo obchodních společností, pracovní právo, závazkové vztahy, nemovitosti, vymáhání a zajištění pohledávek, sporná agenda - zastupování v obchodních, občanskoprávních a pracovněprávních věcech.

Jazyky: český, anglický, německý.

Mgr. Jan Rada

Mgr. Jan Rada, advokát

rada@akprp.cz

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení vysokoškolského studia působil v renomovaných advokátních kancelářích PRK Partners (dříve Procházka Randl Kubr) a ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ (dnes ZCH Legal), kde se zabýval především právem obchodních korporací a s tím související agendou. Od roku 2012 působí jako samostatný advokát. Ve své praxi se zabývá především komplexních právním poradenstvím pro podnikatelské subjekty se specializací na závazkové vztahy mezi podnikateli. Poskytuje poradenství i v oblasti práva správního, zejména práva stavebního. Dále se věnuje právu sportovnímu a insolvenčnímu.

Převažující zaměření: závazkové vztahy, právo obchodních společností, nemovitosti, stavební právo, insolvenční právo, sportovní právo, vymáhání a zajištění pohledávek.

Jazyky: český, německý, anglický.

JUDr. Martina Švejdová

JUDr. Martina Švejdová, advokátka

svejdova@akprp.cz

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a na téže fakultě také následně absolvovala rigorózní studium, v rámci kterého se zaměřila na téma zastřených pracovněprávních vztahů. Právní praxi vykonávala již během studií v Advokátní kanceláři Tschöpl & Partner a následně v Advokátní kanceláři JELÍNEK. Pracovala rovněž na pozici podnikového právníka ve společnosti zabývající se projektovými a inženýrskými službami, PRAGOPROJEKT, a.s. Od roku 2012 působí jako advokátka se zaměřením na právo pracovní, rodinné a občanské. Zabývá se zároveň právem přestupkovým a trestním, zejména obhajobou obviněného v trestním řízení. Od roku 2018 působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Převažující zaměření: rodinné právo, pracovní právo, náhrada nemajetkové újmy, právní vztahy k nemovitostem, občanské právo, dědické právo, správní právo. 

Jazyky: český, německý, anglický.

Mgr. Michal Žibřid

Mgr. Michal Žibřid, advokát

zibrid@akprp.cz

Michal Žibřid je advokátem trvale spolupracujícím s kanceláří. Zaměřuje se na řízení před soudem, a to zejména na civilní řízení sporné a trestní řízení. Jeho specializace jsou právní vztahy vyplývající ze stavebnictví.

Ve své praxi se zaměřuje na krizové právní poradenství v rámci řešení mimořádných situací. V tomto ohledu navrhuje řešení daného právního problému včetně následného uplatnění práva nebo obrany u soudu. Dále se věnuje závazkovému právu, a to zejména smluvnímu zajištění stavebních projektů.  

V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Právní praxi zahájil v advokátní kanceláři Mgr. Richarda Langa a kanceláři Mgr. Jiřího Skály. Dále působil ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s., a to jako podnikový právník centrály společnosti, se zaměřením na civilní spornou agendu. Od roku 2015 působí jako samostatný advokát.  

Převažující zaměření: civilní řízení sporné, trestní řízení, právní vztahy ve stavebnictví.

Jazyky: český, anglický.

Mgr. Dita Zimmermannová

Mgr. Dita Zimmermannová, advokátka

zimmermannova@akprp.cz

V roce 2007 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia získala zkušenosti rovněž ze studijního pobytu na mezinárodní obchodní škole v Jönköpingu, kde absolvovala kurz evropského práva.

Praxi zahájila již v době studií v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters. Následně působila v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS. Od roku 2012 je samostatnou advokátkou. Ve své odborné praxi se věnuje zejména občanskému právu a právu nemovitostí včetně problematiky společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Dita je rovněž odbornicí na oblast veřejných zakázek.

Převažující zaměření: veřejné zakázky, právo nemovitostí.

Jazyky: český, anglický, německý.

Mgr. Kateřina Chocholová

Mgr. Kateřina Chocholová, advokátka

chocholova@akprp.cz 

V roce 2002 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení vysokoškolského studia působila nejprve jako právník Úřadu průmyslového vlastnictví v oddělení ochranných známek. Advokátní praxi pak vykonávala v pražské advokátní kanceláři Bedrna a společníci, kde se zabývala především právem obchodních korporací a s tím související agendou. Pracovala rovněž na pozici firemního právníka ve společnosti Obchodní tiskárny, a.s. Od roku 2013 působí jako samostatný advokát. Ve své praxi se zabývá především občanským právem se zaměřením na právní vztahy k nemovitostem, pracovním právem, právem obchodních korporací, jakož i vymáháním pohledávek.

Převažující zaměření: občanské právo, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, právo obchodních korporací, vymáhání a zajištění pohledávek, ochranné známky.

Jazyky: český, anglický.

Mgr. Michal Koutník, advokát

Mgr. Michal Koutník, advokát

koutnik@akprp.cz

Michal Koutník je advokátem společnosti. Zabývá se insolvenčním právem a obchodně závazkovými právními vztahy, dále obhajobou v řízení trestním i přestupkovém. Během své dosavadní praxe získal bohaté zkušenosti s prvním poradenstvím v oblasti realit, a to nejen s přípravou smluvní dokumentace k převodu nemovitostí, ale i v oblasti bytového spoluvlastnictví a zastupování klientů ve sporech vyplývajících z právních vztahů k nemovitostem a realitních obchodů.

Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž promoval v roce 2015. Praktické zkušenosti začal sbírat již v průběhu studia v advokátních kancelářích Bouček & Jandura a Legalcom. Po ukončení studia nastoupil jako advokátní koncipient do společnosti Dohnal Pertot Slanina, advokátní kancelář, v.o.s. (později Arrows advokátní kancelář, s.r.o.), kde působil až do složení advokátních zkoušek v roce 2019.

Převažující zaměření: civilní řízení sporné, insolvenční právo, realitní právo

Jazyky: český, anglický.

Mgr. Zdeňka Boledovičová

Mgr. Zdeňka Boledovičová, advokátní koncipientka

boledovicova@akprp.cz

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během svého studia získala cenné zkušenosti v advokátních kancelářích s rozličným zaměřením, ať již mezinárodních jako Schaffer & Partner Legal s.r.o. se specializací na právo obchodní, tak i například v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o. se zaměřením na generální praxi ve všech právních odvětvích.

Převažující zaměření: obchodní právo, závazkové a smluvní právo, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, občanské právo.

Jazyky: český, německý.

Mgr. Viktorie Kalhousová

Mgr. Viktorie Kalhousová, advokátní koncipientka

kalhousova@akprp.cz

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během svého studia získávala praktické zkušenosti nejen v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři v Hradci Králové, ale také například při odborné stáži na Krajském soudě v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích. Při svém působení v advokacii si osvojila zejména znalost práva pracovního, občanského, obchodního, insolvenčního a správního. Viktorie se dále aktivně věnuje právní úpravě veřejných zakázek.

Převažující zaměření: občanské právo, pracovní právo, právo obchodních korporací, správní právo, insolvenční právo, veřejné zakázky.

Jazyky: český, anglický, francouzský.

Mgr. Lucie Novotná

Mgr. Lucie Novotná, advokátní koncipientka

novotna@akprp.cz

Lucie v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, již během svých studií sbírala cenné zkušenosti v oblasti advokacie jak ve střední advokátní kanceláři, tak v mezinárodní kanceláři Deloitte Legal, kde se zabývala problematikou ochrany osobních údajů včetně implementace pravidel vyplývajících z této regulatoriky do procesů společností, ale také závazkovým právem, autorským právem a ochranou spotřebitele. V současnosti se Lucie v naší kanceláři věnuje transakčnímu poradenství a právu obchodních korporací.

Převažující zaměření: právo obchodních korporací, ochrana osobních údajů, fúze a akvizice, závazkové právo.

Jazyky: český, anglický, francouzský.

Elena Seidlová

Elena Seidlová, Chief Operations Officer

seidlova@akprp.cz

V roce 2008 úspěšně absolvovala státní obchodní akademii v Pardubicích, dále se věnovala rozvoji svých jazykových schopností účastí na domácích i zahraničních jazykových kurzech. V minulosti působila v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o. Kromě administrativně-provozních činností se v advokátní kanceláři věnuje správě pohledávek. 

Jazyky: český, anglický, francouzský.

JUDr. Markéta Havlasová

JUDr. Markéta Havlasová, trvale spolupracující advokátka

havlasova@akprp.cz

V roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Svou právní praxi zahájila během studia v advokátní kanceláři PPS advokáti s.r.o. Od roku 2010 pracovala v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o., kde dále působila i jako vedoucí advokátka. V naší zajišťuje právní služby související s trestním a přestupkovým právem, zejména obhajobu ve všech stádiích trestního řízení, od přípravného až po řízení u Ústavního soudu, jakož i zastoupení při vymáhání škody způsobené při výkonu státní moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Převažující zaměření: trestní právo, dědické právo, pracovní právo.

Jazyky: český, anglický.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace